medezeggenschapsraad

Meedenken en meebeslissen door ouders is de laatste jaren steeds meer een gewone zaak geworden op school. Daardoor wordt het onderwijs democratischer en ouders kunnen, beter dan vroeger, zien hoe hun kinderen onderwijs krijgen. De voor de ouders gesloten school van vroeger is nu een toegankelijke organisatie geworden. Een aantal jaren geleden is dit meedenken en meebeslissen wettelijk geregeld in de “Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs” die bepaalt dat op elke basisschool een medezeggenschapsraad (M.R.) moet  zijn. In de M.R. zitten gekozen vertegenwoordigers van ouders en teamleden.

Momenteel hebben de volgende mensen zitting in de M.R.:
Teamgeleding bestaat uit:
Annet Vandenhecke (vice-voorzitter)                                
Inge Meesters (secretaris)
Marlia van Geel
Anneke Braat
Kees Hector

De oudergeleding bestaat uit:
Daniëlle Rens (voorzitter)
Walter Wilschut
Richard de Jong (penningmeester)
Jelke van Peer
Hanneke Dekkers

Het bevoegde gezag moet, voor het besluiten kan nemen, in de meeste gevallen advies vragen aan of instemming hebben van de M.R. In het medezeggenschapsreglement is dit allemaal vastgelegd. Onze school heeft op basis van het aantal leerlingen recht op 5 personen in de oudergeleding. Die ouders worden gekozen voor drie jaar. Na deze periode moeten ze aftreden, maar men kan zich herkiesbaar stellen.

De Medezeggenschapsraad komt 7 keer per jaar bijeen in een vergadering, waarvan de data van tevoren gepland zijn (wisselende dagen).

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De notulen kunt u vinden op digiDuif. Als u vragen heeft over of aan de MR over zaken die op school spelen dan kunt u bij de directeur of een van de MR-leden terecht.
Zowel de school als de MR-leden willen graag betrokken ouders met belangstelling voor de school.
Hoe meer ouders meedenken des te beter zal de kwaliteit van onze school worden.
Neem gerust contact met ons op.

Klik hier voor het jaarverslag 2017-2018 van de MR.

Met vriendelijke groet,

Namens de MR

Guido Putter
E-mailadres Medezeggenschapsraad info.mr@obsderegenboog.nl