Algemene Informatie

Openbare basisschool De Regenboog heeft een zeer actieve oudervereniging die – samen met het team – een indrukwekkende reeks speciale activiteiten en evenementen organiseert gedurende het schooljaar.
Uiteraard vieren we samen met de kinderen speciale gebeurtenissen zoals Sinterklaas, Kerstmis en carnaval, maar ook sportieve evenementen zoals de Koningsspelen en de Avondvierdaagse. De Kinderboekenweek en de 2-jaarlijkse projectweek zijn altijd weer een groot succes. Tijdens de afscheidsavond speelt groep 8 de hoofdrol in hun eigen film, de OV levert ook een financiële bijdrage aan het schoolkamp. In de laatste schoolweek is er ieder jaar een ludieke bedankochtend. Ook heten we u welkom op de jaarlijkse open dag(en).

We kloppen één keer per jaar bij u aan voor de vrijwillige ouderbijdrage…
En zo af en toe eens voor wat extra hulp!

Al deze feestelijke gebeurtenissen, al die momenten van ontspanning gedurende het inspannende schooljaar, kunnen zonder uw bijdrage niet van de grond komen

De oudervereniging is afhankelijk van de jaarlijkse bijdrage van de ouders/verzorgers (€ 20 per leerling). Komt uw kind na december op school, dan vragen wij een bijdrage van € 2,00 per maand. Daarnaast zijn we erg blij met bijdragen van donateurs, giften en eventuele andere baten.

Bestuur
Het bestuur van de Oudervereniging coördineert alle verschillende activiteiten. Binnen het bestuur is er een dagelijks bestuur (DB), bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast bestaat het bestuur uit maximaal 10 bestuursleden – waarvan 2 teamleden – die gezamenlijk de doelstellingen van de OV behartigen.

Doelstellingen van de OV

  • Bij de ouders, voogden, verzorgers van de leerlingen, belangstelling voor en de betrokkenheid bij de school in al haar facetten te bevorderen;
  • een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen;
  • het schoolteam te ondersteunen bij het vervullen van haar taak;
  • te functioneren als geledingenraad van de ouders van de school als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs;
  • gevraagd en ongevraagd de MR van advies te dienen betreffende aangelegenheden van de ouders, voogden, verzorgers en/of leerlingen;
  • het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen, ouderavonden en vergaderingen.

Bevoegdheden van de OV
Het bestuur van de vereniging is bevoegd op te treden ter vertegenwoordiging van de leden, zonder dat hierdoor aan de individuele rechten van de leden tekort wordt gedaan.

Lidmaatschap OV:

  • Gewone leden (alle ouders/voogden/verzorgers van ingeschreven leerlingen zijn automatisch lid);
  • buitengewone leden (alle personeelsleden, directie en bevoegd gezag van OBS De Regenboog);
  • ondersteunende leden/donateurs.
  • Alle gewone leden hebben stemrecht, buitengewone leden hebben een adviserende stem. Het gewone lidmaatschap eindigt als kind(-eren) geen onderwijs meer volgen op OBS De Regenboog, maar u kunt daarna altijd ondersteunend lid of donateur blijven.

Reglementen, statuten en verslagen
Het huishoudelijk reglement en de statuten liggen ter inzage bij de secretaris van de OV. Ons jaarverslag is terug te lezen op de website.