veiligheid

Veiligheid op school.

In het laatste hoofdstuk van onze schoolgids informeren wij u uitgebreid omtrent de veiligheid op De Regenboog. U leest er onder andere over: hoe de school handelt als uw kind een ongeluk(je) overkomen is, wat wij doen in het geval we geconfronteerd worden met besmettelijke ziektes en over de taken van de leerkracht belast met preventietaken.
De medewerker met preventietaken draagt er onder andere zorg voor dat de school een zo veilig mogelijke plaats is voor de kinderen en de medewerkers. Daartoe worden ondermeer veiligheidsinspecties uitgevoerd door de preventiemedewerker zelf, maar ook door specialistische bedrijven. Met behulp van checklists worden jaarlijks de lokalen, de entrees, de hal, de speelzaal, de trappenhuizen, het schoolplein e.d. gecontroleerd op mogelijke gevaren. De jaarlijkse controles van brandblusapparatuur, noodverlichting en gym- en speeltoestellen zowel binnen als buiten worden door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd.

In het kader van het veiligheidsbeleid wordt er ook tweemaal per jaar een ontruimingsoefening gepland op beide locaties van onze school. Aan de hand van ervaringen van de deelnemers aan deze oefeningen en de observaties die tijdens deze oefeningen gehouden worden, worden de ontruimingsplannen steeds verder aangepast, zodat er zo effectief mogelijk gebruik van gemaakt kan worden.

Jaarlijks volgen onze bedrijfshulpverleners (BHV’ers) een opfriscursus om de verworven kennis en vaardigheden op niveau te houden.

Door continu te werken aan de verbeterpunten, die naar voren gekomen zijn uit de 4-jaarlijkse Risico Inventarisatie en Evaluatie blijven veiligheid en arbeidsomstandigheden op onze school steeds ”in the picture”.

Veiligheid is niet alleen een zaak van de directie, de leerkrachten, de Medezeggenschapsraad of de Oudervereniging van De Regenboog. Wij zien “veiligheid” als een belangrijk onderdeel van onze school, dat iedereen aangaat.

Via de onderstaande link kunt u ons vragen stellen of informeren over allerlei zaken, die te maken hebben met de veiligheid op De Regenboog.

Klik op deze link om contact met ons op te nemen.