kanjertraining

Doel  van de kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Door de kanjertraining krijgen leerlingen een betere band met elkaar/met de leerkracht en voelen zich prettiger in de klas en op het schoolplein.

Daarnaast zorgt de kanjertraining voor:

  • Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;
  • Versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen;
  • Beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten;
  • Bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben;
  • Verantwoordelijkheid nemen;
  • Bevordering actief burgerschap en sociale integratie.

De training heeft overigens niet als doel kinderen braaf te krijgen. Het is een trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor de autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen (een zeldzame uitzondering daargelaten) zich autonoom en authentiek wil ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen.

De kanjertraining onderscheidt 4 typen van gedrag. Elk gedragstype duiden we aan met een kleur pet of (voor de jongste) met een dierennaam. Zo hebben we zwarte petten of pestvogelgedrag voor kinderen die veel ruzie maken. Gele petten of konijnengedrag voor kinderen die niks durven te zeggen. Rode petten of apengedrag voor de meelopers en witte petten of kanjer/tijgergedrag voor kinderen die eerlijk en betrouwbaar zijn.

In de kanjertraining leren we de kinderen te kiezen voor witte petten gedrag.

In  de klas spelen we rollenspellen uit, waarbij de kinderen zich bewust worden van het gedrag van de “aapjes”, “pestvogels”, “konijntjes” en “tijgers”. Ook in reële situaties die zich in de klas of op het schoolplein voordoen, leren we de leerlingen naar hun gedrag te kijken.

Daarnaast voeren kinderen vertrouwensoefeningen uit waarbij ze leren op elkaar en zichzelf te vertrouwen.

Voor meer informatie over de kanjertraining ga naar: https://www.kanjertraining.nl/ of stel uw vraag/vragen over de kanjertraining op school.

Klik hier om ons pestprotocol in te zien.

In het schooljaar 2015 – 2016 is het team van De Regenboog van start gegaan met de cursus “Echt wel!”. Bij deze cursus leren de leerkrachten hoe ze leerlingen moeten benaderen, die zich niets aantrekken van gemaakte afspraken en waarop geen invloed meer uit te oefenen is door middel van een beloningssysteem. Bij kinderen met een dergelijk laag functioneringsniveau leren de leerkrachten dusdanig te handelen dat zij de regie volledig in handen nemen, zodat er veel invloed op de leerling uitgeoefend kan worden. Bij “Echt wel!” werken we met sancties (consequentie van het vertoonde gedrag), die gevolgd worden door “groeitaal” (complimenteren van de leerling als een positieve gedragsverandering waarneembaar is). In het schooljaar 2016 – 2017 hebben we de cursus “Echt wel!” op De Regenboog een vervolg gegeven.

Schorsing en verwijdering
Iedere school kent een grote variatie binnen de leerlingenpopulatie. Voor onze school geldt dat zeker. Al die verschillen vragen een grote diversiteit in het handelen van de leerkrachten. Bij de ene leerling slaat een bepaalde benadering wel aan, terwijl een volgende leerling om een heel andere aanpak vraagt.
Op het gebied van de sociale omgang werken wij, zoals u eerder op deze pagina heeft kunnen lezen, met de Kanjermethode. Hiermee proberen we de niet zo mondige leerlingen assertiever te maken, zodat de invloed van de overheersende leerlingen beperkt kan worden.
Ook de methode “Echt wel“ hebben we op deze pagina al eerder genoemd. Met behulp van deze methode houdt de leerkracht de regie in handen in gevallen waarbij het gedrag van de leerling erg tekort schiet.
Krijgen we op school herhaaldelijk te maken met excessief gedrag, waarop wij naar ons idee te weinig invloed kunnen uitoefenen en is er voor alle betrokkenen geen winst meer te behalen, dan laten wij het protocol “schorsing en verwijdering“ in werking treden. Dit document is opvraagbaar bij de directie van de school.