Kurzweil

Visie op onze school: 

Goede taalvaardigheid en goed lezen/begrijpend lezen is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de leerlingen, hun schoolloopbaan en hun zelfvertrouwen. Daarnaast vormt een goede taal/leesvaardigheid een fundament voor de toekomst: het kunnen participeren op verschillende gebieden (sociaal, economisch, vrije tijd).

Daarom heeft taal/lezen prioriteit binnen ons onderwijs op onze school; een school met een diversiteit aan leerlingen van taalzwak tot taalsterk. In het kader van passend onderwijs willen wij tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen met een passend en gestructureerd onderwijsaanbod.

OBS De Regenboog heeft ervoor gekozen om deel te nemen aan het Kurzweilproject, omdat:

  • wij een dyslexievriendelijke school willen zijn; eerlijke kansen voor iedereen en meer zelfstandigheid voor de leerlingen met dyslexie
  • wij opbrengstverhoging nastreven; verhoging van het leer- en leesrendement
  • wij willen dat alle leerlingen met dyslexie gebruik maken van hetzelfde hulpmiddel
  • kinderen kunnen presteren naar vermogen zonder daarbij gehinderd te worden door belemmerende factoren behorend bij de diagnose dyslexie
  • kinderen krijgen zicht op hetgeen dit ondersteunende middel hen te bieden heeft bij het leren en worden vaardig in het gebruik van dit programma

Dagelijkse praktijk:
De kinderen met een dyslexieverklaring in de groepen 6 t/m 8 maken bij verschillende vakken gebruik van Kurzweil op de computer. De tekst wordt aan hen voorgelezen, zodat het ontcijferen van de tekst niet meer alle energie van het kind opeist, maar er ook nog ruimte is om de tekst inhoudelijk te kunnen bevatten.
Met Nieuwsbegrip zijn we met de voorleesfunctie van start gegaan.
Momenteel  werken ouders hard aan het inscannen en bewerken van allerlei andere methodes, die we op onze school gebruiken. Zo bouwen we aan een bibliotheek, waaruit de dyslectische kinderen kunnen putten.

Ook ouders van andere scholen binnen OBO scannen methodes en bewerken deze tot KES-bestanden; bestanden die geschikt zijn voor Kurzweil. Omdat de bestanden centraal opgeslagen worden, groeit de bibliotheek snel en kunnen onze dyslecten binnen afzienbare tijd voor veel vakken gebruik maken van Kurzweil.